Banner1

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez agencje rekrutacyjna EuroHunters Recruitment Agency

 

Strona internetowa prowadzona jest przez Magdalene Ankowska i Adama Sawickiego, 93-558 Lodz, ul. Obywatelska 27, 
NIP: 7292706666, REGON: 360034460, Wpis do rejestru agencjii posrednictwa pracy Certyfikat 11558 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

§ 1.

Definicje

1. Słownik pojęć:

1) Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach portalu EuroHunters, stanowiący regulamin w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 – dalej u.s.u.d.e.);

2) Usługodawca – Eurohunters Recruitment Agency, Magdalena Ankowska, Adam Sawicki 93-558 Łódź, ul.Obywatelska 27, NIP: 7292706666, REGON: 360034460, Wpis do krajowego rejestru agencjii zatrudnienia Certyfikat 11558

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3) Portal Usługodawcy – serwis internetowy, należący do Usługodawcy, prowadzony pod adresem www.eurohunters.com, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi;

4) Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców za pośrednictwem portalu www.eutohunters.com, w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu;

5) Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę;

6) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z tych świadczonych przez Usługodawcę Usług, które nie wymagają rejestracji lub logowania;

7) Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi w sposób zautomatyzowany, świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

8) Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od danego przedsiębiorcy;

9) Rejestracja – wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, umożliwiającego założenie Konta Pracodawcy lub Konta Kandydata i korzystanie z Usług na zasadach odnoszących się do Usługobiorców;

10) Pracodawca – podmiot korzystający z Usług za pośrednictwem Konta Pracodawcy;

11) Kandydat – podmiot korzystający z Usług za pośrednictwem Konta Kandydata;

12) Konto Pracodawcy – zbiór zasobów i ustawień, oferowanych przez Usługodawcę, które Usługobiorca może wykorzystywać w celu zarządzania swoimi Usługami, w szczególności dodawania, zarządzania treścią i usuwania ogłoszeń oraz umożliwiające dostęp do bazy CV, Video CV oraz bazy Testów kwalifikacyjnych;

13) Konto Kandydata – zbiór zasobów i ustawień, oferowanych przez Usługodawcę, które Usługobiorca może wykorzystywać w celu zarządzania zamieszczanymi przez siebie plikami CV oraz nagraniami , jak również w celu wypełniania Testów kwalifikacyjnych oraz odpowiadania na ogłoszenia o pracę;

14) „Ciasteczka” – pliki tekstowe, w których serwery Portalu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik bądź Usługobiorca. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Potalu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

15) Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika bądź Usługobiorcy.

 

§ 2.

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 u.s.u.d.e., określa:

a. zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców oraz Użytkowników za pośrednictwem portalu www.eurohunters.com;

b. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorców i Użytkowników korzystających z Usług;

c. zasady ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z Usług świadczonych w ten sposób;

d. warunki reklamacji przysługującej Usługobiorcom;

e. warunki rozwiązania przez strony umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

2. Usługodawca niniejszym udostępnia w sposób nieodpłatny Usługobiorcom i Użytkownikom treść Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

3. Usługobiorca oraz Użytkownik zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu przed podjęciem jakichkolwiek czynności zmierzających do korzystania z Usług a następnie do przestrzegania jego postanowień. Korzystanie z portalu www.eurohunters.com, jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

4. Dostęp do portalu www.eurohunters.com, jest w pełni otwarty dla każdego, kto korzysta z urządzenia umożliwiającego nawiązanie połączenia z Internetem.

 

­§ 3.

Rejestracja, założenie Konta oraz zawarcie umowy

 

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy zostaje zawarta w następstwie wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu.

2. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny zobowiązany jest do podania danych w nim określonych, a w następstwie jego wypełnienia oświadcza, że:

a. podane przez niego dane są zgodne z prawdą i kompletne, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – że jest uprawniony do reprezentowania podmiotu, w imieniu i na rzecz którego zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną;

b. podane przez niego dane w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich;

c. zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuje wszystkie zawarte w nim postanowienia.

3. Usługodawca po otrzymaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego zakłada, odpowiednio, Konto Pracodawcy lub Konto Kandydata, o czym powiadamia Usługobiorcę wiadomością przesłaną na podany podczas Rejestracji adres e-mail, wskazując w jego treści dane niezbędne do dalszego korzystania z Usług oraz zamieszczając w treści przesłanej wiadomości link aktywacyjny do założonego Konta.

4. Usługodawca może odmówić założenia Konta Pracodawcy lub Konta Kandydata, jeżeli poweźmie uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości danych podanych na etapie Rejestracji, ich zgodności z prawem lub dobrymi obyczajami lub w sytuacji, gdy założenie Konta godziłoby w uzasadnione interesy Usługodawcy lub osób trzecich.

5. Usługobiorca uzyskuje dostęp do utworzonego przez siebie Konta za pomocą adresu e-mail podanego na etapie Rejestracji oraz utworzonego indywidualnego hasła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie udostępnienia przez Usługobiorcę osobom trzecim w/w danych umożliwiających logowanie.

6. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili dokonania Rejestracji. W sytuacji dokonania Rejestracji w dzień ustawowo wolny od pracy, okres 48 godzin obejmuje najbliższy dzień roboczy następujący po w/w dniu wolnym.

 

§ 4.

Warunki świadczenia usług

 

1. W ramach świadczenia Usług Usługodawca w szczególności:

a. nieodpłatnie zamieszcza i gromadzi w bazie danych Portalu informacje oraz pliki CV przekazywane przez Usługobiorców za pośrednictwem Konta Kandydata, jak również gromadzi Testy kwalifikacyjne wypełnione przez Kandydatów;

b. umożliwia Usługobiorcy aplikowanie na wybrane przez niego ogłoszenia przy użyciu opcji „Aplikuj”;

c. zamieszcza w Portalu treści będące Informacjami handlowymi oraz inne artykuły i informacje za zgodą ich twórców bądź autorów oraz umożliwia Usługobiorcom ich przeglądanie;

d. udostępnia Pracodawcom przeglądanie bazy CV, jak również treści zgromadzonych Testów kwalifikacyjnych wypełnionych przez Usługobiorców podczas aplikowania na konkretne ogłoszenie Pracodawcy na zasadach określonych w Regulaminie;

§ 5.

Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a. dowolnej modyfikacji Portalu, jego wyglądu i funkcjonalności oraz świadczonych Usług bez uprzedniego informowania Usługobiorców;

b. odmowy świadczenia Usług w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 4 Regulaminu bądź w przypadku wykrycia nieprawidłowości na etapie współpracy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą;

c. czasowego zaprzestania świadczenia usług, gdy wymagają tego prowadzone prace naprawcze lub konserwacyjne;

d. usunięcia z Portalu treści udostępnianych przez Usługobiorców, jeżeli naruszają one dobra osobiste osób trzecich bądź w sposób rażący naruszają obowiązujący porządek prawny czy postanowienia niniejszego Regulaminu;

e. wysyłania na adres e-mailowy Usługobiorcy komunikatów technicznych, transakcyjnych i prawnych oraz informacyjnych.

2. Usługobiorca ma prawo do:

a. zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta, w szczególności poprzez edytowanie danych i informacji podanych na etapie Rejestracji, w dowolnym momencie;

b. Usługobiorca – Kandydat zrzeka się wszelkich praw i roszczeń wobec Usługodawcy związanych z udostępnianiem przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy – Pracodawcy danych wynikających z plików CV oraz Video CV, w tym wizerunku Kandydata, jak również treści odpowiedzi udzielonych przez niego podczas wypełniania Testów kwalifikacyjnych;

c. Usługobiorca – Kandydat zrzeka się również wszelkich roszczeń związanych z dokonywaną przez Usługodawcę weryfikacją i oceną wypełnionych przez Kandydata Testów kwalifikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego prowadzonego na rzecz konkretnego Pracodawcy.

3. Usługodawca i Usługobiorca są zobowiązani do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. treści zamieszczane w Portalu przez Usługobiorców oraz inne podmioty, w szczególności w zakresie Informacji handlowej;

b. korzystanie z Portalu w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu oraz w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny i powstałe w ten sposób szkody, w tym szkody wyrządzone przez Usługobiorców osobom trzecim;

c. szkody powstałe podczas przerw technicznych lub w wyniku usunięcia Konta Usługobiorcy, w szczególności za szkody powstałe w następstwie zdarzeń, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. a–d;

d. utratę przez Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria techniczna) bądź innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, w szczególności w następstwie działań osób trzecich;

e. podanie przez Usługobiorców niepełnych lub nieprawdziwych danych przy dokonywaniu Rejestracji;

f. nieprzestrzeganie przez Usługobiorców postanowień Regulaminu;

g. szkody powstałe w związku z wykorzystywaniem przez Usługobiorców - Pracodawców danych i informacji zgromadzonych w bazie danych Portalu;

h. sposób prowadzenia procesu rekrutacji przez Pracodawców oraz jego następstwa.

5. Usługobiorca:

a. wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie udostępnionych przez niego danych i informacji, w tym w szczególności w odniesieniu do Kandydata – wyraża on zgodę na publikowanie w Portalu jego wizerunku oraz utworów, w tym również wypełnionych Testów kwalifikacyjnych wraz z odpowiedziami , co do których posiada prawa autorskie oraz umożliwia prezentowanie powyższego Pracodawcom w celach informacyjnych, związanych w szczególności z procesem rekrutacji;

b. wyraża zgodę na wykorzystywanie nagrania video, sporządzonego na potrzeby EuroHunters, przez Usługodawcę oraz Pracodawców, na potrzeby związane z określonym procesem rekrutacji, w której Usługobiorca – Kandydat uczestniczy;

c. ma prawo zarządzać udostępnionymi przez siebie, a gromadzonymi i przetwarzanymi przez Usługodawcę danymi i informacjami, w szczególności poprzez ich edytowanie i uzupełnianie za pośrednictwem Konta Pracodawcy lub Konta Kandydata;

d. zobowiązany jest do niepublikowania treści obraźliwych, wulgarnych, naruszających bezpośrednio obowiązujący porządek prawny bądź naruszający prawa osób trzecich czy postanowienia Regulaminu;

e. zobowiązany jest do niewykorzystywania Portalu w celach innych, aniżeli wynikających z postanowień zawartej przez strony umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

f. nie podejmować żadnych działań sprzecznych z postanowieniami Regulaminu, jak również działań zmierzających do zakłócenia w jakikolwiek sposób korzystania z Portalu przez innych Użytkowników czy Usługobiorców;

g. zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty w przypadku, gdy rodzaj i zakres współpracy pomiędzy Stronami tego wymaga, w sposób i w terminie przez Usługodawcę oznaczonych, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 6. Płatności

 

1. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne. 

§ 7.

Ochrona danych osobowych

 

1. Usługodawca jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców oraz dokłada wszelkich starań, by dane te chronić przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione.

2. Usługodawca przetwarza udostępnione mu przez Usługobiorców dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz w celu prawidłowej realizacji świadczonych Usług, określonych niniejszym Regulaminem.

3. Usługodawca przetwarzając dane osobowe Usługobiorców z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, jednocześnie zapewnia Usługobiorcom realizację praw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności prawo do wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji tych danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach szczegółowo wskazanych w treści w/w ustawy.

4. Usługodawca każdorazowo wskazuje dane, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia Usługi, które to dane są następnie przetwarzane.

5. Dane udostępnione przez Usługobiorców – Kandydatów mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów związanych ze świadczeniem Usług na rzecz Usługobiorców – Pracodawców, w szczególności związanych z prowadzonym przez Pracodawców procesem rekrutacyjnym.

6. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Usługobiorcy potencjalnym Pracodawcom, administratorem danych osobowych Usługobiorcy staje się Pracodawca, który jednocześnie staje się odpowiedzialny za ich zgodne z prawem przetwarzanie.

7. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie wykorzystanie jego danych.

8. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług, Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

9. Usługodawca może przekazywać dane osobowe Usługobiorców, takie jak imię Usługobiorcy oraz jego adres e-mail innym podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Usługodawcą, prowadzącym serwisy internetowe. Przekazane dane będą mogły być wykorzystane w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców. Usługobiorca każdorazowo będzie informowany o możliwości udostępnienia przez Usługodawcę powyżej wskazanych danych w określonych powyżej celach, na co Usługobiorca wyrazi zgodę bądź nie, zaznaczając konkretną opcję do wyboru.

 

§ 8.

Postępowanie reklamacyjne

 

1. Usługobiorcy przysługuje prawo do reklamacji Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu.

2. Reklamacje kierowane są drogą elektroniczną na wskazany przez Usługodawcę adres e-mail, a następnie rozpatrywane przez Usługodawcę. 
3. Reklamacja poza danymi Usługobiorcy, zgodnymi z danymi podanymi podczas Rejestracji, winna nadto zawierać: 
a. szczegółowe określenie przedmiotu reklamacji; 
b. uzasadnienie reklamacji. 
4. Usługodawcy przysługuje termin 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania reklamacji, na jej rozpatrzenie, pod warunkiem, że reklamacja spełnia wymogi przewidziane w pkt 3. W przeciwnym razie Usługodawca może wezwać Usługobiorcę do uzupełnienia danych lub informacji, o których mowa w pkt 3. Wówczas termin na rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę liczony jest od dnia otrzymania przez Usługodawcę poprawionej i uzupełnionej reklamacji. 
5. Rozpatrywana przez Usługodawcę reklamacja może zostać uznana za bezpodstawną, o czym Usługodawca poinformuje Usługobiorcę. Natomiast w przypadku uznania reklamacji skierowanej przez Usługobiorcę za zasadną, strony ustalą sposób jej załatwienia

1. Łącząca strony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

2. Usługobiorca może rozwiązać umowę poprzez usunięcie Konta Pracodawcy lub Konta Kandydata, wysyłając w tym zakresie do Usługodawcy odpowiedni wniosek w sposób określony na Portalu.

3. Usługobiorcy będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów prawa przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.

4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę z Usługobiorcą w przypadku, gdy:

a. doszło do naruszenia postanowień Regulaminu;

b. treści zamieszczone przez Usługobiorcę w Portalu naruszają dobra osobiste osób trzecich bądź w sposób rażący naruszają obowiązujący porządek prawny lub postanowienia niniejszego Regulaminu;

c. Usługobiorca wykorzystuje Portal w celach innych, aniżeli wynikające z postanowień zawartej przez strony umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

d. Usługobiorca lub Użytkownik poprzez swoje działania zakłóca możliwość korzystania z Portalu przez innych Użytkowników czy Usługobiorców;

e. Usługodawca będzie posiadał informację, iż Konto Usługobiorcy zostało założone przez osobę powiązaną z podmiotem konkurencyjnym wobec Usługodawcy i jest wykorzystywane w celach noszących znamiona nieuczciwej konkurencji bądź w celu szkodzenia Usługodawcy w jakikolwiek sposób.

5. O rozwiązaniu umowy poprzez usunięcie Konta, Usługodawca niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę w odrębnej wiadomości e-mail.

6. W sprawach mniejszej wagi, Usługodawca może poprzestać na czasowym zawieszeniu Konta Usługobiorcy, na okres maksymalnie 30 dni.

7. Usługodawca ma prawo do odmowy rejestracji Konta dla Usługobiorcy, wobec którego wcześniej Usługodawca skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w pkt 4.

 

§ 9.

Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej www.eurohunters.com

2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany zarówno któregokolwiek z postanowień, jak i całego Regulaminu, przy jednoczesnym poszanowaniu praw Usługobiorców, których łączy z Usługodawcą umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Usługodawca powiadomi Usługobiorców o dokonanej zmianie, o której mowa w pkt 2, poprzez udostępnienie w tym zakresie stosownej informacji na Portalu w zakładce „Regulamin”.

4. Usługobiorcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy łączącej go z Usługodawcą z uwagi na zmianę Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany. Po upływie terminu na rozwiązanie umowy, przyjmuje się, iż Usługobiorca w pełni akceptuje nową treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego stosowania w zmienionej treści.

5. Regulamin niniejszy oraz zawierane przez strony umowy podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych mają do nich zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy:

a. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204);

b. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.);

c. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 ze zm.).

6. Wszelkie ewentualne spory powstałe na gruncie stosowania postanowień Regulaminu lub zawieranych przez strony umów rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Usługodawcy.

7. Załącznikiem do Regulaminu jest cennik Usług świadczonych odpłatnie przez Usługodawcę na rzecz Uslugobiorcy - Pracodawcy.